• websoft VietnamTài nguyên
  Học thiết kế website
  • Cách tạo menu đa cấp trong php

   Chắc có lẽ cũng nhiều bạn muốn biết cách để làm một forum nhiều children forum hay cây thư mục đa cấp nên minh viết một bài về đệ qui category sử dụng php & mysql cho các bạn tham khảo.

   Cách viết cũng rất đơn giản thôi: sử dụng một function gọi lại chính nó.
   vi dụ đơn giản chỉ với 100 lần gọi lại như sau:

       function category($x="0",$text="--"){
       for($x=1;$x<=100;$x++) // sau mỗi lần lặp lại nâng biến $x lên một giá trị
       {
       echo $x.$text."
       ";
       category($x,$text."--"); // function category được gọi lại
       }
       }

   Bây giờ ta ứng dụng đệ qui để làm một category như sau:
   Các bạn tạo các file sau:
   Run table sql sau:

   CODE

       CREATE TABLE `multi_category` (
       `category_id` smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment,
       `parent_id` smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
       `name` varchar(100) NOT NULL default '',
       `link` varchar(100) NOT NULL default '',
       `date` date NOT NULL default '0000-00-00',
       PRIMARY KEY (`category_id`)
       ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=66 ;

       Tạo một file config.php
       PHP Code
       $dbhost="localhost";
       $dbname="multi_category";
       $dbuser="root";
       $dbpass="";
       $table="multi_category";
       $date=date("YmdHis");
       $db=mysql_connect("$dbhost","$dbuser","$dbpass") or die("Die connect: ".mysql_error());
       mysql_select_db("$dbname") or die("Die select database: ".mysql_error());
       ?>

   Tạo một file index.php
   PHP Code

       include "config.php";
       ?>

       Multi Category

   tiếp theo tạo file add_category.php
   PHP Code

   function show_categories($parent_id="0", $insert_text="--")
   {
   global $db;
   if (! $categories = mysql_query("SELECT * FROM multi_category WHERE parent_id=".$parent_id." ORDER BY parent_id", $db))
   {
   die ("cannot query");
   }
   while ($category=mysql_fetch_array($categories, MYSQL_ASSOC))
   {
   echo("".$insert_text.$category["name"]."");
   show_categories($category["category_id"],$insert_text."--");
   }
   return true;
   }
   function selectCtrl ($name, $class)
   {
   global $db;
   print " Main category ";
   }
   ?>
   echo "";
   echo "

   ?>
   ";

   Tạo file add_category_action.php
   PHP Code

       include "config.php";
       $name = $HTTP_POST_VARS['name'];
       $parent = $HTTP_POST_VARS['parent'];
       $link = $HTTP_POST_VARS['link'];
       $date = date ("d-m-Y");//$HTTP_POST_VARS['date'];
       $query="insert into $table (name, parent_id, link, date) values ('$name', '$parent', '$link', '$date')";
       $result= mysql_query($query) or die("Die query: ".mysql_error());
       //$n= mysql_fetch_array($result);
       header("Location: index.php");
       ?>

   Sau khi tạo đủ các file trên bạn có thể test thử và xem code dể hiểu thôi.
   Các bạn để ý file add_category.php function đệ qui được viết trong đó, ở đây chúng ta chỉ cần sử dụng 1 table sql với 2 field đủ để thể hiện multi category, có thể dùng cái này cho forum hoặc menu nhiều cấp..vv...

x
thi ảnh cho bé

Thi ảnh cho bé - saonhi.vn


Hỗ trợ đăng ký: 0988 990 292