• websoft VietnamTài nguyên
  Học thiết kế website
  • Thuật toán Phân trang PHP

   Điều kiện trước khi đọc bài viết: 1. Bạn phải biết cách kết nối vào DB. 2. Bạn đã tạo sẵn 1 table và table này có chứa nhiều thông tin để chờ... phân trang

    Bạn tạo file list.php (Hay tạo file nào đó cũng được) có code hoàn chỉnh như sau:

    CODE

   $page = isset ( $_GET["page"] ) ? intval ( $_GET["page"] ) : 1;

   $rows_per_page = 20;

   $page_start = ( $page - 1 ) * $rows_per_page;
   $page_end = $page * $rows_per_page;

   $sql_query = mysql_query("SELECT * FROM table_name");

   $number_of_page = ceil ( mysql_num_rows( $sql_query ) / $rows_per_page );

   if ( $number_of_page > 1 )
   {
   $list_page = " Trang: ";

   for ( $i = 1; $i <= $number_of_page; $i++ )
   {
   if ( $i == $page )
   {
   $list_page .= " [ {$i} ] ";
   }
   else
   {
   $list_page .= " {$i} ";
   }
   }
   }

   $i = 0;

   while ( $result = mysql_fetch_array ( $sql_query ) )
   {
   if ( $i >= $page_start )
   {
   print "";
   }

   $i++;

   if ($i >= $page_end)
   {
   break;
   }
   }

   print <<

   {$list_page}

   EOF;

   ?>
   Giải thích từng đoạn:

   1. Cú pháp của đoạn này là:
   Page = kiểm tra xem biến page có tồn tại hay không [?]
   nếu tồn tại thì lấy giá trị của biến này và dùng hàm intval lọc dể nhận được giá trị an toàn [:]
   còn nếu không thì sẽ có giá trị mặc định là 1

   $page = isset ( $_GET["page"] ) ? intval ( $_GET["page"] ) : 1;

   2. Số dòng trên 1 trang

   $rows_per_page = 20;

   3. Tính số dòng ở trang mở đầu dựa theo biến $page

   $page_start = ( $page - 1 ) * $rows_per_page;

   4. Tính số dòng ở trang cuối dựa theo biến $page

   $page_end = $page * $rows_per_page;

   Ví dụ về trang mở đầu và trang cuối theo công thức trên:
   Giả sử trang đang xem hiện giờ là 1, ta đc: $page_start = (1 - 1) * 20 = 0
   Còn $page_end = 1 * 20 = 20, vậy ta có giá trị 0 là mở đầu và 20 là kết thúc

   5. Truy xuất vào table_name

   $sql_query = mysql_query("SELECT * FROM table_name");

   6. Tính toán số trang, cách làm như sau:
   "mysql_num_rows( $sql_query )" là lấy tổng số dòng của table đã truy xuất [1]
   "$rows_per_page" là bằng 20 (giá trị mà ta đặt ở trên) [2]
   Lấy [1] chia cho [2] ta sẽ ra được số trang
   Để làm tròn các giá trị từ (x.1 -> x.9 thành 1+x) ta dùng hàm ceil()
   CODE
   $number_of_page = ceil ( mysql_num_rows( $sql_query ) / $rows_per_page );
   src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

   7. Nếu số trang lớn hơn 1 thì sẽ tiến hành liệt kê các trang
   CODE
   if ( $number_of_page > 1 )
   {
   $list_page = " Trang: ";

   // Tiến hành in từng trang
   for ( $i = 1; $i <= $number_of_page; $i++ )
   {
   // Nếu $i bằng $page hiện giờ sẽ in đậm để nhận biết đang xem trang nào
   if ( $i == $page )
   {
   $list_page .= " [ {$i} ] ";
   }
   // Ngược lại...
   else
   {
   $list_page .= " {$i} ";
   }
   }
   }
   src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

   8. Đặt biến $i bằng 0

   $i = 0;

   9. Liệt kê tất cả các dòng trong 1 table
   CODE
   while ( $result = mysql_fetch_array ( $sql_query ) )
   {
   // Nếu như số dòng liệt kê lớn hơn hoặc bằng $page_start thì sẽ in tiếp tục
   if ( $i >= $page_start )
   {
   print $result[noidung]; // Với field noidung là do bạn đặt, ở đây L chỉ ví dụ
   }

   // Gia tăng giá trị $i theo từng dòng
   // Lúc đầu ta đặt biến $i là 0, vậy nếu có 4 dòng thì biến $i sẽ gia tăng cho đến khi bằng 4
   $i++;

   // Nếu như số dòng đang liệt kê lớn hơn $page_end thì sẽ kết thúc vòng lặp bằng "break"
   if ($i >= $page_end)
   {
   break;
   }
   }
   src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

   10. Ở trên ta đã nạp nội dung cho biến $list_page, bây giờ thì in nó ra: (Design what to do )
   CODE
   print <<
   {$list_page}

   EOF;

x
thi ảnh cho bé

Thi ảnh cho bé - saonhi.vn


Hỗ trợ đăng ký: 0988 990 292